Candy, Hoover logo

Podmínky prodloužené záruky

Podmínky pro uplatnění programu "Candy-Hoover 5 let záruka", "Candy-Hoover 11 let záruka invertorový motor praček, myček, sušiček a kompresor chladniček" a “Hoover 5 let záruka na motor vysavače“ jsou následující:

 1. Program "Candy-Hoover 5 let záruka" se skládá z 24 měsíců (2 roky) záruky za jakost a následujících 36 měsíců (3 roky) na bezplatný servis. Program "Candy-Hoover 11 let záruka invertorový motor praček, myček, sušiček a kompresor chladniček" se skládá z 24 měsíců (2 roky) záruky za jakost a následujících 108 měsíců (9 let) na invertorový motor praček či praček se sušičkou a invertorový kompresor chladniček. Program "Hoover 5 let záruka na motor vysavače" se skládá z 24 měsíců (2 roky) záruky za jakost a následujících 36 měsíců (3 roky) záruky na motor vysavače.
 2. Bezplatný servis a záruka na motor a kompresor je poskytován pouze na spotřebiče značek CANDY a HOOVER dovážené a zakoupené společností CANDY HOOVER ČR s.r.o.
  Registraci tedy není možné schválit při zakoupení výrobku z těchto e-shopů:
  K24 - https://www.k24.cz
  Shopprovas - http://shopprovas.cz/
 3. Zákazník má nárok na využití programu “CANDY 5 let záruka” pouze po vyplnění registračního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách www.registrace-zaruka.cz. Registrace musí být provedena do 14 kalendářních dnů od data zakoupení spotřebiče. (Rozhoduje datum na daňovém dokladu o zakoupení.)
 4. Certifikát se zákazníkovi automaticky vygeneruje po řádném vyplnění a potvrzení registračního formuláře, který si následně uschová pro případnou reklamaci.
 5. Pro uplatnění programu prodloužené záruky u servisního partnera, musí zákazník autorizovanému servisnímu partnerovi CANDY HOOVER ČR s.r.o. předložit následující doklady:
  1. doklad o zakoupení (daňový doklad, paragon)
  2. certifikát o prodloužené záruce, který obdrží zákazník po zaregistrování na www.registrace-zaruka.cz.
  Pro účely akce –prodloužená záruka bude Společnost akceptovat pouze takové účtenky, které budou splňovat náležitosti stanovené právním řádem ČR pro zjednodušený daňový doklad nebo běžný daňový doklad.
 6. U bezplatného servisu a u záruky na motor či kompresor, tzn. ve 3, 4 a 5tém roku, bude vada odstraněna nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace s tím, že pokud kupující nebude s touto delší lhůtou souhlasit, prodloužená záruka zaniká.
 7. Využitím bezplatného servisu a záruky na motor či kompresor nedochází u spotřebitele k prodložení ani přerušení lhůty 36 měsíců, stanovené výrobcem na bezplatný servis a záruku na motor či kompresor.
 8. Nárok na bezplatný servis a záruku na motor či kompresor zaniká v případě: mechanického vnějšího/vnitřního poškození spotřebiče, přírodními vlivy, výkyvy el. proudu v přenosové soustavě, použití spotřebiče k jinému než domácímu účelu a běžnému opotřebení částí nebo příslušenství spotřebiče (žárovky, filtry, plechy, rošty, ložiska, řemeny, uhlíky motoru, potisk a symbolika)
 9. Nárok na bezplatný servis a záruku na motor či kompresor zaniká v případě registrace právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou. Pokud je na prodejním dokladu uvedena právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba, nelze výrobek do programu prodloužené záruky zaregistrovat.

V případě, že jste při registraci Vašeho výrobku nenalezli Váš model a splňujete výše uvedené podmínky, napište nám na adresu office@candy-hoover.cz, kde Vaše žádost bude prověřena.

CANDY HOOVER ČR s.r.o. si vyhrazuje právo podmínky tohoto programu kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

Děkujeme za zakoupení výrobku od skupiny Candy Group a přejeme co nejvíce spokojenosti při jeho každodenním užití.

Vaše Candy Hoover ČR s.r.o.

Pravidla akce „Záruka spokojenosti - Garance vrácení peněz“ při zakoupení výrobků Candy nebo Hoover

Společnost Candy Hoover ČR s.r.o., se sídlem Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 257 54 955 (dále jen „Společnost“), umožňuje svým zákazníkům, kteří zakoupí některý ze spotřebičů značky Candy nebo Hoover (dále jen „Výrobek“) vrátit Výrobek ve lhůtě 50 dnů od jeho nákupu se zárukou vrácení finanční prostředků (dále jen jako „Záruka vrácení peněz“ nebo „Akce“), a to za níže uvedených podmínek:

 1. Podmínky účasti
  1. Účastníkem akce se stává zákazník s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, který si v uvedené době trvání Akce zakoupí na území České republiky Výrobek a splní všechny další podmínky uvedené v těchto pravidlech.
 2. Místo a čas konání
  1. Akce se koná na území České republiky v období od 1.10.2018 do 31.8.2019 včetně.
 3. Mechanismus akce
  1. Zákazník u distribučních partnerů Společnosti zakoupí Výrobek.
  2. Zákazník se po uskutečnění nákupu Výrobku nejpozději do 14 dnů od nákupu řádně zaregistruje prostřednictvím registračního formuláře přístupného na webových stránkách www.registrace-zaruka.cz (dále jen „Webová stránka“).
  3. Zákazník je plně odpovědný za vyplněné údaje a registrací prohlašuje, že veškeré údaje tam uvedené jsou přesné, aktuální a správné.
  4. Společnost si v případě pochybností o řádnosti, úplnosti a správnosti registrace zákazníka vyhrazuje právo poskytnutí Záruky vrácení peněz odmítnout.
  5. Po provedení řádné registrace na Webových stránkách bude zákazníku zasláno na uvedenou emailovou adresu potvrzení o řádně proběhlé registraci (dále jen „Certifikát“).
  6. V případě, že zákazník zamýšlí využít Záruky vrácení peněz, je povinen vrátit Výrobek do 50 dnů od jeho nákupu. Dnem nákupu se rozumí den nákupu Výrobku v kamenné prodejně, nebo převzetí výrobku od přepravce (dále jen „Den nákupu“).
  7. V případě, že poslední den lhůty dle čl. 3.5. připadne na sobotu, neděli či svátek, považuje se lhůta za zachovanou, odešle-li zákazník Výrobek nejblíže následující pracovní den.
  8. Výrobek lze vrátit pouze nepoškozený, v původním obalu, s veškerým příslušenství a s dokladem o nákupu. K Výrobku je zákazník zároveň povinen připojit Certifikát. Vrácení Výrobku provádí zákazník na vlastní náklady.
  9. Adresa pro zaslání Výrobku je KTPB s.r.o. (sklad OKNA HNED), Vintrovna 262/9, Popůvky, 664 41
  10. Pokud by nebyly splněny podmínky uvedené v tomto článku, odešle Společnost Výrobek zpět na adresu zákazníka.
 4. Další podmínky konání akce
  1. Společnost si vyhrazuje právo, po předchozím upozornění uveřejněném na Webové stránce Akci zcela nebo zčásti zrušit. Registrace zakoupeného Výrobku učiněná před zrušením Akce zůstává v platnosti.
  2. Nárok na uplatnění akce Záruka vrácení peněz zaniká v případě registrace právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou. Pokud je na prodejním dokladu uvedena právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba, nelze výrobek do akce Záruka vrácení peněz zaregistrovat.
  3. Při splnění všech shora uvedených podmínek budou zákazníkovi vráceny finanční prostředky za nákup Výrobku na účet zákazníka uvedený při registraci, a to nejpozději do 90 dnů od obdržení Výrobku. K požadavkům zákazníka na obdržení jiné částky plnění nebo poskytnutí plnění jiným, než uvedeným způsobem se nepřihlíží.
  4. Společnost neodpovídá za vzniklé újmy v případě nemožnosti doručení vracených peněz v důsledku nesprávné adresy nebo chybně uvedeného čísla účtu.
  5. Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.
  6. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů je možné kontaktovat Společnost elektronicky, a to prostřednictvím e-mailu office@candy-hoover.cz.
  7. Záruka spokojenosti – Garance vrácení peněz je poskytována pouze na spotřebiče značek CANDY a HOOVER dovážené a zakoupené společností CANDY HOOVER ČR s.r.o.
   Registraci tedy není možné schválit při zakoupení výrobku z těchto e-shopů:
   K24 - https://www.k24.cz
   Shopprovas - http://shopprovas.cz/
 5. Informace týkající zpracování osobních údajů
  1. Společnost tímto informuje zákazníky, že zpracovává jejich osobní údaje v souvislosti s konáním Akce v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), emailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále jen „Osobní údaje“).
  2. Společnost provádí zpracování Osobních údajů za účelem organizace Akce a dále za účelem pořádání marketingových aktivit Společnosti.
  3. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je oprávněný zájem Společnosti, spočívající ve zvýšení odbytu výrobků a zlepšení vztahu se zákazníky.
  4. Osobní údaje Společnost uchovává po dobu svých marketingových potřeb, nebo do doby, než zákazník využije své právo podat námitku proti zpracování Osobních údajů ve smyslu čl. 6.1. těchto pravidel.
  5. Osobní údaje mohou být předány třetímu subjektu, a to agentuře zajišťující pořádání marketingových aktivit.
  6. Společnost tímto informuje zákazníka, že má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:
   • právo na přístup k osobním údajům, tj. právo požadovat sdělení, jaké osobní údaje jsou Společností zpracovávány a právo na poskytnutí kopií dokumentů, na kterých se osobní údaje nacházejí.
   • právo požadovat provedení opravy nepřesných osobních údajů.
   • právo požadovat výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování v případech, kdy Společnost již není oprávněna osobní údaje zpracovávat.
 6. Právo podat námitku proti zpracování
  1. Společnost tímto poučuje zákazníka, že má kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V případě, že jsou Osobní údaje Společností zpracovávány pouze za účelem marketingových aktivit Společnosti a není již žádný jiný právní důvod pro zpracování Osobních údajů, Společnost přestane bez zbytečného odkladu Osobní údaje zpracovávat, o čemž zákazníka vyrozumí.

V případě jakýchkoliv nejasností týkajících se zpracování osobních údajů, je možné kontaktovat Společnost na emailové adrese office@candy-hoover.cz.

V Praze dne 27.9.2018.